Experts in fraude en Integriteit

Ebben Academy

Training

EBBEN Partners biedt haar ervaring ook aan in de vorm van trainingen. Zowel openbaar als 'in house'. Onze partners en deskundigen hebben een ruime ervaring met lesgeven: 'in house', public- en businessschools. Daarbij grijpen wij terug naar de vele casussen uit onze gevarieerde praktijk. Een casus maakt het gemakkelijk om kennis over te brengen en vaardigheden aan te leren.

EBBEN Academy heeft niet de ambitie om de concurrentie aan te gaan met universiteiten die bestuurders en toezichthouders van ter beurse genoteerde ondernemingen bijspijkeren. EBBEN Partners richt zich, met één uitzondering, op de markt van het middelmanagement en leden van de ondernemingsraden.

De uitzondering betreft het terrein waar EBBEN Partners veel expertise heeft: integriteit en cultuur. EBBEN Partners zal zich op dit terrein richten op ‘de top’, namelijk op bestuurders en toezichthouders. Zoals het organiseren van een masterclass: ‘Bestuurders en toezichthouders, u kunt genieten van uw nachtrust’. Bij een professionele dosis integriteit in de organisatie, in combinatie met de aanwezigheid van enkele fijngevoelige meetinstrumenten, kom je als bestuurder en toezichthouder niet voor integriteitverrassingen te staan. En kan je genieten van de nachtrust. In de masterclass leren de deelnemers onder andere hoe een integriteitbeleidsplan moet worden voorbereid. Deze masterclass kan ook ‘in house’ worden gegeven aan het managementteam – in aanwezigheid van een of enkele leden van de raad van commissarissen/raad van toezicht.

 

Summerschool

 

In de Summerschool FRM delen wij onze ervaring met u betreffende het ontwikkelen en invoeren van effectief anti-fraudebeleid. Vooraf ontvangt u het studieboek ‘Summerschool FRM’ dat moet worden bestudeerd ter voorbereiding.

De Summerschool FRM is gebaseerd op de internationale richtlijn ‘Managing the business risk of fraud’ die is ontwikkeld door ACFE, AICPA en IIA Inc. Deze sluit onder andere aan bij COSO2 en bij de IIA practice guide ‘Internal auditing and fraud’. Ook deze documenten worden verstrekt tijdens het programma.

De Summerschool FRM is gestructureerd rond een grote fraudecasus. De deelnemers worden begeleid bij de uitwerking van de casus in vijf stappen: (1) Fraud risk governance (2) Fraud risk assessment (3) Fraud prevention (4) Fraud detection (5) Fraud response.

Tell me and I will forget, teach me and I may remember, involve me and I will learn

(Chinese proverb)

Na afloop van de Summerschool FRM bent u in staat om zelfstandig een degelijk fraud risk governance te ontwerpen en in te voeren en begrijpt u de werking, het belang en de onderlinge samenhang van de bouwstenen.

Waarom drie dagen?

 • In drie uur kunt u slechts een toelichting krijgen op de methode, maar kunt u niet uitgebreid doorvragen noch iets aanleren;
 • In drie weken hebt u weliswaar meer aangeleerd maar mag u zich nog steeds geen specialist noemen. Hiervoor bestaan opleidingen van een jaar die u het best kunt volgen in combinatie met uw werk of een praktijkstage;
 • Drie dagen is ‘the best of both worlds’.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot academy@ebbenpartners.nl

Training de OR en integriteit

De ondernemingsraad (OR) heeft veel raakvlakken met het onderwerp integriteit. De OR heeft belang bij een cultuur waarin integriteit op een hoog niveau aanwezig is. Bij incidenten speelt de OR niet zelden een rol. En vanuit de adviesrol kan de raad de directie stimuleren en/of adviseren.

Maar …….. als er één begrip is waar mensen moeilijk vat op kunnen krijgen dan is het wel integriteit. Voldoende om twee dagen zinvol mee bezig te zijn. Een studiebijeenkomst die geld oplevert voor de organisatie!

De studiebijeenkomst is bestemd voor één OR, dat wil zeggen een klein gezelschap en de mogelijkheid om vertrouwelijk casuïstiek te bespreken. Naar keuze 'in house' of buiten de deur. Ter voorbereiding vindt een gesprek met de voorzitter plaats.

 1. Discussie over begripsinhoud
 2. Vertaling naar de eigen organisatie     
 3. Casuïstiek en dilemma’ s
 4. Belangrijkste onderdelen
 5. Belangrijkste instrumenten
 6. Juridische aspecten van integriteit
 7. Beleidsmatige aanpak van integriteit
 8. De rol van de OR            
 9. Casuïstiek en dilemma’s                            

Kosten € 3.000 (exclusief verblijfkosten)

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot academy@ebbenpartners.nl

Workshop voor RvB en RvC

Wat houdt het begrip integriteit in? Wat betekent het voor onze organisatie? Hoe kan je integriteit aansturen? Hoe kan je als toezichthouder prettig dromen over integriteit?

Een op de organisatie toegesneden in house workshop van 2 à  3 uur voor de raad van bestuur (RvB) en de raad van commissarissen (RvC).

Een workshop voor de leden van RvB en – een of meer leden van – RvC. Als onderdeel van een 'heisessie', of als start van een reguliere vergadering. Kort en krachtig.

Hebben de leden van het gezelschap wel dezelfde beelden en inhoud voor ogen als het over integriteit gaat?

 • Wat te doen met de verschillen?
 • Vertaling naar de activiteiten en doelstellingen van de organisatie?
 • Risico’s en kosten en baten en lasten?
 • Integriteitbeleidsplan?
 • Vangrails?
 • Dilemma’s;
 • Rolverdeling RvC, RvB, Legal, Compliance, HR.

Kosten (inclusief voorbereiding en voorgesprek, exclusief verblijfkosten ) € 1.250.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot academy@ebbenpartners.nl

Training Legal Risk Management

'Juridische risico’s zijn niet het eigendom van de juristen'

Denken in termen van risico’s is eigen aan het werk van juristen. Begrippen uit het enterprise risk-management, zoals de systematiek van COSO, lines of defense, het onderscheid tussen strategische en operationele risico’s, het herkennen van omgevingsfactoren, zoals de cultuur in de organisatie voegen instrumenten toe waarmee juristen hun werk effectiever kunnen verrichten. Een training voor general counsel, interne bedrijfsjurist en bedrijfsrechtelijke advocaten.

Systematisch juridisch risicomanagement, dat aansluit bij het door de organisatie gehanteerde risicomanagementsysteem,  heeft de volgende voordelen:

 •  Juristen hanteren hetzelfde systeem en dezelfde begrippen als de risk managers;
 • De juridische risico’s worden beter zichtbaar voor de organisatie;
 • De maatregelen voor het beheersen van juridische risico’s worden in samenspraak met anderen in de organisatie ontwikkeld en zijn daardoor beter geborgd;
 • De verantwoordelijkheid van de organisatieonderdelen voor de juridische risico’s en voor het treffen van beheersingsmaatregelen wordt helder gemaakt;
 • Juridische risico’s kunnen proactiever worden beheerst.

De training is geschikt voor  general counsel, interne bedrijfsjurist en bedrijfsrechtelijke advocaten die zich beter willen kunnen verstaan met hun cliënten. De onderwijsvorm is voor een belangrijk deel interactief. Er vindt – telefonisch – een individueel intakegesprek met iedere deelnemer plaats om het programma beter te laten aansluiten bij de behoeften van de deelnemers. Deelnemers brengen praktijksituaties in, waarvoor de deelnemers een plan van aanpak (voorstel, analyse en stappenplan) gaan uitwerken.

Programma

 1. Inleiding risicomanagement;
 2. Enterprise risk management (COSO-model);
 3. Juridische risico’s;
 4. Compliance risico’s;
 5. Intermezzo: zelfscan juridisch risicomanagement;
 6. Begrippen risicomanagement toegespitst op juridische en compliance risico’s (praktijkvoorbeelden);
 7. De stappen van COSO, toegespitst op juridische en compliance risico’s;
 8. Omgevingsfactoren, zoals de cultuur in de organisatie, en de rol van de jurist daarbij;
 9. Competenties voor juristen;
 10. Toepassing in uw praktijk: analyse en beheersing van een praktijkprobleem uit uw werkomgeving;

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot academy@ebbenpartners.nl

Internal Reporting Hotline

Cornerstone of risk management in a global environment. Brussels, Wednesday 9 November 2016

16:00 - 16:30 Registration of participants

16:30 - 16:40 Welcome and introduction of speakers
Sonny Luypaert MBA CFE, Partner at EBBEN, President of Association of Certified Fraud
Examiners (ACFE) Belgium. Former CFO of The Boston Consulting Group and Accenture.

16:40 - 17:00 Introduction of topic
Werner Vanderhaeghe, lawyer, Senior Partner at Olislaegers & De Creus, Director of companies,
former General Counsel at Agfa-Gevaert and Bekaert, former partner at White & Case.

17:00 - 17:25 Fraud Risk Management - Internal reporting hotlines are indispensable for complete
management information on integrity breaches in the organization. The most common detection method
of fraud is tips: 39%. Organizations that have reporting hotlines are much more likely to detect fraud
through tips than organisations without hotlines: 47% v 28%. Rationale and practicalities.

Evert-Jan Lammers MSc RA RFA, Partner at EBBEN, President at Institute of Fraud Auditors,
Chair of Chamber International Collaboration at Institute for Financial Crime.

17:25 - 17:50 Criminal liability of companies and directors - Management and director’s responsibility to know
what is going on in and around the organization. Willful ignorance. Inaction. Liability management.
Company law, criminal law, jurisprudence and case law show the importance of effective policies
                    and procedures to protect organizations and their directors and managers.

Sebastiaan De Maeseneer, lawyer, Associate at Olislaegers &De Creus.

17:50 - 18:30 Debate and Q&A
Sebastiaan De Maeseneer. Evert-Jan Lammers, Sonny Luypaert and Werner
Vanderhaeghe.

18:30 - 19:30 Drinks + finger food

Venue:
EBBEN Academy
Sablon Tower
14th Floor
Joseph Stevensstraat 7 rue Joseph Stevens,
1000 Brussels
Belgium

Telephone +32 (0)2 893 2034

Transport:
Train/Metro: Brussels CS.
Car: Underground parking (reservation required upon registration).

Entrance fee:
Registration fee: €0. No show fee: €25.

Registration:
Mandatory registration: registration@ebbenacademy.be

About:
EBBEN is an independent provider of services in the areas of governance, integrity, risk and non-compliance. Our multidisciplinary team consists of consultants, lawyers, auditors and data-experts. Our partners have more than 20 years of experience and are hands-on active on our assignments. Partner-involvement is our trademark. EBBEN Academy is the training arm of EBBEN that focuses on knowledge sharing and training in areas related to the EBBEN services domain. Offices in Brussels, Amsterdam and Amersfoort.

More information: Sonny Luypaert, mobile +32 (0)475 555 596, luypaert@ebbenpartners.be

Evert-Jan Lammers, mobile +32 (0)495 593 363, lammers@ebbenpartners.be