Ebben Partners

Expertises en Dienstverlening

De diensten die EBBEN Partners verricht – uitmondend in een helder advies of rapport van bevindingen – zijn gebaseerd op vier expertises. Voor onze opdrachten zetten we een combinatie in van onze expertisegebieden: audit, advocatuur, integriteit en security. 

Een expertise die niet is genoemd maar in onze wereld best mag worden vermeld is de vaardigheid om een helder rapport te schrijven. Een rapport dat ook goed kan worden gelezen door buitenstaanders, rechters en nabestaanden. En als ons om een professionele mening of een beoordeling wordt gevraagd, geven wij die gaarne.

 

Werkwijze

Onze dienstverlening is gebaseerd op onze expertise maar ook op vertrouwen van en een ‘klik’ met de opdrachtgever. Graag willen de partners van EBBEN Partners in een – vrijblijvend – kennismakingsgesprek vaststellen of de expertises van EBBEN Partners efficiënt kunnen worden ingezet, wat de kosten daarvan zijn en of de 'klik' er is of kan komen.

Onderzoek

Er zijn vele bijzondere onderzoeken denkbaar die zich moeilijk in een bepaalde categorie laten plaatsen. Door de expertises die binnen EBBEN Partners beschikbaar zijn, kan met ervaren onderzoekers een multidisciplinair team worden samengesteld.

Consulting

‘Voorkomen is beter dan genezen’. Consultants van Ebben Partners beoordelen de inrichting van uw organisatie en reiken u aanbevelingen aan om te zorgen dat u ‘in control’ bent.

Geschiloplossing

Op vele manieren kan EBBEN Partners ondersteunen bij rechtspraak en geschiloplossing. U zoekt een advocaat, een mediator of juist een professional die bepaalde zaken voor u onderzoekt of onderbouwt.

Compliance Audits

Een onderzoek naar een mogelijke schending van de interne procedures, gedragscode of governance richtlijnen dient zorgvuldig te gebeuren: onafhankelijk, integer, deskundig en objectief. Dat betekent een goede opdrachtformulering, het interviewen van betrokkenen met gevoel voor de situatie en verhoudingen, het onderzoeken van documentatie en zo nodig het zorgvuldig toepassen van wederhoor.

Corruptie

Iemand in een machtspositie die gunsten verleent die niet in het belang van de organisatie zijn in ruil voor persoonlijke wederdiensten of een kickback. Steekpenningen worden nog steeds gevraagd en gegeven. Procedures worden soms niet nageleefd, tegen integriteitscodes en een ambtseed wordt gezondigd. De specialisten van EBBEN Partners onderzoeken het en rapporteren hierover.

Due Dilligence

Een onderzoek ten behoeve van een voorgenomen fusie of overname is een belangrijk onderdeel om de waardering te onderbouwen en om risico’s te inventariseren. Met name de expertise van EBBEN Partners op het terrein van integriteit kan een toegevoegde waarde betekenen: gelden binnen de over te nemen organisatie dezelfde normen en waarden? Kunnen er integriteitslijken uit de kast rollen?

Feitenonderzoeken

Feitenonderzoeken kunnen zeer divers van aard zijn. Denk aan controle van specifieke transacties uit de jaarrekening, het onderzoeken van een zwartgeldcircuit, een onderzoek naar de integriteit van uw data of een onderzoek naar het naleven van contracten en wet- en regelgeving.

Fraude

Wanneer er een vermoeden van fraude is of fraude is geconstateerd, wilt u zo spoedig mogelijk de omvang in beeld hebben en de schade beperken. Verdachte personen dienen aansprakelijk te worden gesteld en het vertrouwen dient te worden hersteld. De bij EBBEN Partners werkzame personen stonden aan de wieg van de fraud auditing in België en Nederland. De advocaten hebben ruime ervaring met fraude-onderzoeken en denken mee over de beste strategie voor de te starten procedures. Zodra het onderzoek zich uitbreidt van enkel feiten naar tevens advisering valt het onderzoek veelal onder de bescherming van het verschoningsrecht van de bij uw zaak betrokken advocaat van EBBEN Legal. 

Internal Audits

EBBEN Partners kan voor de minder omvangrijke organisaties de internal audit functie – geheel of ten dele − extern invullen. Dit kan EBBEN doen door het reviewen van de (gewenste) auditorganisatie, het opzetten van audits, het organiseren van de audits, het daadwerkelijk uitvoeren van audits, het trainen van auditors en het ten behoeve van het management en/of toezichthouders evalueren van de uitkomsten van audits, het auditplan of het functioneren van auditors.

Operational Audits

Een audit die zich richt op de kwaliteit van de beheersing van alle aspecten van de bedrijfsvoering: operationele zaken. Dit gaat verder dan de aspecten betrouwbaarheid en rechtmatigheid. Vaak is er een relatie met de doelstellingen van een organisatie (strategie). Het auditteam zal veelal multidisciplinair zijn samengeteld. Dit multidisciplinaire karakter geeft een aanzienlijk bredere scope aan het onderzoek, met veelal interessante waarnemingen.

Als het team als tijdelijk projectteam wordt samengesteld uit personen van verschillende afdelingen en geledingen uit de organisatie, kan dit een leerzame exercitie zijn voor de deelnemers. Maar dat vraagt om aandacht voor planning en coördinatie: zorgen dat een ieder de rol invult die van hem of haar wordt verwacht. EBBEN Partners kan deel uitmaken van een bestaand operational auditteam, maar is ook in staat om deze onderzoeken zelfstandig op te zetten, voor te bereiden en uit te voeren, inclusief de rapportage aan het management.

Boardroom Advies

De inzet van een deskundige buitenstaander is een speels en laagdrempelig instrument om uw raad van bestuur/raad van toezicht feedback te geven op het functioneren ervan. Tijdens een reguliere vergadering schuift een van de partners van EBBEN Partners aan als gast aan tafel. Hij kan conceptueel denken en kan met een eigentijdse, frisse en kritische blik naar zaken kijken.

Hij heeft zich voorbereid door kennis te nemen van de agenda’s en notulen van de vergaderingen van de afgelopen jaren. Als gast neemt hij door middel van een ‘live-waarneming’ de dynamiek en techniek van de vergadering waar. Na afloop van de - verkorte - vergadering geeft hij commentaar. Hij geeft zijn visie op de agendering, op de interpretatie door de raad van het begrip ‘toezicht’, op de wijze van vergaderen, op de wijze van samenwerking tussen of met de bestuurder(s) en op de rol van de leden en de voorzitter. Een van onze partners wil op deze wijze graag zijn kennis en ervaringen inzetten in de wereld van vastgoed.

Versterken van Integriteit

In een organisatie waar medewerkers integer werken en integer samenwerken vinden geen integriteitincidenten plaats en werken de medewerkers met meer plezier dan in organisaties waar integriteit minder aandacht krijgt. Al was dat alleen al doordat men zich in zo’n organisatie veilig voelt en er niet wordt gepest. Minder personeelsverloop. Loyale werknemers.

Dit alles begint bij het beantwoorden van de vraag wat het begrip integriteit inhoudt voor een specifieke organisatie en of er over die inhoud eenduidig wordt gedacht binnen de raad van toezicht en raad van bestuur.

Gevolgd door een audit van de bestaande maatregelen die zijn gericht op integriteitbescherming en -verbetering.

En dan volgt een boeiend traject: het ontwikkelen van een integriteitsbeleidsplan. Nog boeiender is het om dat plan in concept te bespreken met de organisatie: met de top maar ook met de werkvloer.

Voor het geval u inmiddels nog niet voldoende gemotiveerd bent: ‘Gebrek aan integriteit bij de top van de organisatie is levensbedreigend voor een bedrijf. Afwezigheid kan dodelijk zijn, aanwezigheid zegenend.’ (Anthony Burgmans, CEO Unilever) 

Na implementatie van onze adviezen op dit terrein genieten onze opdrachtgevers meer van hun nachtrust.

In Control

Hoe weten bestuurders en interne toezichthouders dat de hen aangereikte informatie juist en volledig is, of de gedelegeerde taken en bevoegdheden volgens afspraak hebben plaatsgevonden en/of het door hen uitgestippelde of goedgekeurde beleid effectief is? Wordt over risicovolle reorganisatieprojecten en systeemontwikkelingtrajecten volledig gerapporteerd?

Capabele controllers, betrouwbare financiële verslaggeving en protocollair tot stand gekomen ‘in control statements’ geven vaak onvoldoende antwoord op dit soort vragen. Internal audit is in dit verband een uitstekend en beproefd instrument. Echter slechts de zeer omvangrijke organisaties hebben voldoende massa om deze onderzoeken zelf op te zetten, kwalitatief te bemensen en professioneel te organiseren, uit te voeren en te evalueren.

Governance

Governance gaat over het besturen van en het toezicht houden op organisaties. Hoe is de delegatie van bevoegdheden geregeld? Op welke wijze managen we integriteit? Wat is de visie op leiderschap, cultuur en waarden van de organisatie?

Typisch een terrein waar bestuurlijke ervaring, gecombineerd met juridische expertise en expertise op het terrein van integriteit tot een sterk advies kan leiden.

Risico Management

Elk onderneming heeft te maken met risico’s. Deze risico kunnen strategisch, operationeel of financieel zijn. De uitdaging bij projecten op gebied van risicomanagement is het bewaren van de link met de business. Risicomanagement mag nooit een doel op zich worden, maar moet altijd waarde toevoegen door het belang van de organisatie te dienen. EBBEN Partners zet een beproefde methodiek in waarmee deze verbinding met de organisatiedoelstellingen op praktische wijze wordt vormgegeven. Deze methodiek biedt de mogelijkheid om vanuit de strategische en operationele werkelijkheid een vertaling te maken naar afgeleide doelstellingen op het gebied van integriteit, security en de juridische beheersing.

Door deze aanpak verandert risicomanagement van een kostenpost in een investering die bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Centraal staat de business case, waarin rekening is gehouden met onder andere werkbaarheid, kosten-batenafwegingen, en prioriteiten die naadloos aansluiten met de eigen organisatie.

Advocatuur

EBBEN Legal is een advocatenkantoor met advocaten die hun kennis en kunde aanwenden op verschillende terreinen in het recht, juridisch advies en het risicomanagement.

Middels een alliantie met EBBEN Partners zijn de ervaren advocaten van EBBEN Legal direct inzetbaar, zodat zij u kunnen ondersteunen bij geschillen.  Zodra zij samen met u uw doelen heeft bepaald, stellen zij strategieën voor, schatten kosten in, stroomlijnen het proces en leveren de resultaten waar u recht op heeft. In elk dossier proberen zij te werken binnen de budgettaire mogelijkheden van de cliënt.

 

Mediation

Mediation is een efficiënte vorm van geschiloplossing door en voor partijen die belang hechten aan een duurzame samenwerking. Onder begeleiding van een mediator gaan partijen op zoek naar een voor alle betrokken partijen acceptabele oplossing. Dit is vaak minder ingrijpend dan een stap naar de rechter en is doorgaans binnen een aantal weken tot hooguit enkele maanden afgerond. De mediator is hierbij - slechts - de procesbegeleider. Hij stelt zelf geen oplossingen voor vanuit de gedachte ‘client knows best’.

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. De afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst.

EBBEN Partners heeft verschillende specialisatiegebieden, zoals  de bouw- en vastgoedsector.

Optreden als Deskundige

Door haar onafhankelijke positie wordt EBBEN Partners veelvuldig gevraagd op te treden als deskundige bij rechtszaken. Hieronder is een aantal voorbeelden opgenomen van de onderzoeksvragen die aan de deskundigen van EBBEN Partners zijn voorgelegd:

  • Is voldaan aan de boekhoud- cq. publicatieplicht?
  • Waardering van activa bij boedelscheidingen;
  • Bedrijfseconomische analyse en onderzoek bij schadeclaims;
  • Onderzoek naar de juistheid en volledigheid van verschuldigde commissies;
  • Onderzoek naar het handelen en nalaten daarvan door management en bestuurders ten behoeve van aansprakelijkheidsprocedures;
  • Beoordeling van werkzaamheden die door de commissaris zijn uitgevoerd;

Als eindproduct kan in een rapport worden uiteengezet wat onze bevindingen zijn, maar het is ook mogelijk dat wij ‘slechts’ dienen als klankbord, en mondeling onze adviezen verstrekken.

Optreden als Arbiter

EBBEN Partners kan worden aangesteld als bindend adviseur bij geschillen. De bij het geschil betrokken partijen zijn hierbij gezamenlijk de opdrachtgever van EBBEN Partners. Het geschil wordt besproken waarna de te onderzoeken zaken worden vastgelegd. De partijen worden afzonderlijk gehoord. EBBEN Partners legt de bevindingen voor in een conceptrapport waar partijen op kunnen reageren. Op deze wijze wordt de zorgvuldigheid in acht genomen die bij dit soort onderzoeken buitengewoon belangrijk is.

Ondersteuning van Curatoren

Bij (gecompliceerde) financiële vraagstukken in faillissementsdossiers kan EBBEN Partners ondersteuning bieden aan curatoren. EBBEN Partners kan de curator steunen als ware hij de assistent van de curator. Gerichte vraag- en antwoordonderzoeken of een quickscan om te inventariseren of aanvullend onderzoek in bepaalde onderdelen zinvol is. Indien daarover afspraken zijn gemaakt rapporteert EBBEN Partners in de vorm van – vertrouwelijke – dossiernotities. EBBEN Partners kan accountancykennis en financiële onderzoekservaring inzetten voor curatoren.

Second Opinion en Contra-Expertise

Soms heeft u bij belangrijke beslissingen behoefte aan een second opinion of trekt u rapporten van een deskundige in twijfel. In dit soort gevallen kan EBBEN Partners u de gewenste zekerheid verschaffen. Met een combinatie van expertisegebieden is zij in staat uw vraagstuk te beoordelen en rapporten van andere deskundigen kritisch te analyseren en becommentariëren. Met name bij omvangrijke onderzoeken verdient een ervaren adviseur zijn honorarium als hij de onderzoeksaanpak van collega’s mag beoordelen.